Så behandlar vi dina personuppgifter

Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi följer dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) samt kompletterande dataskyddslagstiftning vid hantering av personuppgifter.

Utbetalningsmyndighetens verksamhet är nystartad och under uppbyggnad. Myndigheten behandlar därför ännu inte några personuppgifter annat än i t.ex. rekryterings- och personalärenden samt i vissa andra administrativa ärenden.

När verksamheten är i gång kommer Utbetalningsmyndigheten att ha många uppgifter om privatpersoner. Det finns lagar och regler om hur vi får behandla uppgifterna. De är till för att skydda dina personuppgifter så att din personliga integritet inte kränks. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur vi kommer att behandla personuppgifter, lagar och regler och vilka rättigheter du har.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är alla sorters uppgifter om en person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress men även en bild, hälsouppgifter eller ett ärendes diarienummer kan vara en personuppgift.

Att behandla en personuppgift

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att läsa, samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Så behandlar vi personuppgifter inom verksamheten för administrationen av systemet med transaktionskonto

Vi behandlar personuppgifter inom verksamheten för administrationen av systemet med transaktionskonto.

Inom den verksamheten får vi behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att kunna utföra våra uppgifter att administrera systemet med transaktionskonto.

Så behandlar vi personuppgifter inom verksamheten för dataanalyser och urval samt granskningar av utbetalningar

Vi behandlar personuppgifter inom verksamheten för dataanalyser och urval samt granskningar av utbetalningar.

Inom den verksamheten får vi behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att kunna utföra våra uppgifter att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

I uppgiftssamlingen för dataanalyser och urval får vidare bara de uppgifter som behövs för att göra dataanalyser och urval behandlas.

Behandlingen är i stor utsträckning automatiserad.

Så behandlar vi personuppgifter inom övrig verksamhet

Vi arbetar löpande med att säkra behandlingen av personuppgifter och följa upp kvaliteten bland annat genom att utföra tester i it‑systemen. Det kan ge anledning till behandling av dina personuppgifter.

Vi kontrollerar dessutom medarbetarnas sökningar i it-systemen. Det kan ge anledning till behandling av dina personuppgifter.

Vi byter information med andra

Vi får bara hämta in sådana personuppgifter som vi behöver för ändamålen.

De flesta personuppgifterna får vi från andra myndigheter, till exempel från Skatteverket, Centrala studiestödsnämnden (CSN) och Arbetsförmedlingen.

Ibland lämnar vi personuppgifter till andra myndigheter, till exempel Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det gör vi till exempel när resultat av en granskning av en utbetalning som vi har gjort ger anledning till det. Vi lämnar bara sådana uppgifter som de myndigheterna behöver och som vi har rätt att lämna ut.

Ibland kan vi komma att behöva lämna eller hämta personuppgifter från en myndighet i ett annat land, både inom EU/EES och utanför EU/EES (så kallat tredje land). Det kan till exempel vara om du eller din företrädare har ett utländskt bankkonto.

Så behandlar vi personuppgifter inom vår övriga verksamhet

Vi behandlar också personuppgifter inom verksamhet som inte handlar om transaktionskontosystemet eller dataanalys och granskning. Det kan handla om allt från att någon begär att få ta del av en allmän handling eller begär ett registerutdrag till personalrelaterade ärenden och samarbetsforum med andra myndigheter och aktörer.

Behandlingen av personuppgifter i vår övriga verksamhet är oftast nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för myndighetsutövning eller när vi ska utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vi tar bort personuppgifter efter en viss tid

Vi får enligt huvudregeln inte spara personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Personuppgifter i allmänna handlingar eller som utgör allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med vad som följer av arkivlagstiftningen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som rör dig och som finns hos Utbetalningsmyndigheten. Den informationen får du i form av ett registerutdrag. För att beställa ett registerutdrag behöver du vända dig till funktionsbrevlådan dataskydd@ubm.se. Du kan även skicka brev till vår postadress: Utbetalningsmyndigheten, Kabyssgatan 4D, 120 30 Stockholm.

Du har rätt att

  • få felaktiga uppgifter rättade
  • komplettera ofullständiga personuppgifter under vissa förutsättningar
  • begära en begränsning av vår behandling av dina personuppgifter under vissa förutsättningar.

Du kan också begära att få personuppgifter raderade. Utbetalningsmyndigheten är dock inte skyldig att radera personuppgifter som vi behandlar för att t.ex. uppfylla en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Detta innebär att möjligheterna till att få personuppgifter raderade är begränsade.

Du kan begära rättelse och radering både muntligen och skriftligen. Ange vilka personuppgifter det gäller och i vilket sammanhang de förekommer. Om du begär rättelse ska du också ange vad uppgifterna ska rättas till.

När vi får in din begäran är vi skyldiga att så fort som möjligt meddela dig vilka åtgärder som din begäran leder till.

Vänligen notera att Utbetalningsmyndigheten ännu inte behandlar några personuppgifter annat än i t.ex. rekryterings- och personalärenden samt i andra administrativa ärenden. Myndigheten har i dagsläget därför bara möjlighet att vidta ovan nämnda åtgärder beträffande personuppgifter som behandlas i sådana ärenden.

Integritetsskyddsmyndigheten är den myndighet som ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörligt intrång i enskilda individers personliga integritet. Om du vill klaga på hur Utbetalningsmyndigheten hanterar dina personuppgifter gör du det hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten | IMY Länk till annan webbplats.

Utbetalningsmyndigheten är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi ansvarar för att behandla dina personuppgifter på rätt sätt. Utbetalningsmyndighetens dataskyddsombud övervakar att vi som myndighet följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för dig som har frågor om personuppgifter.

Du når Utbetalningsmyndighetens dataskyddsombud genom att ringa, skicka ett brev eller mejl.
Telefon: 010-175 1240

Postadress: Utbetalningsmyndigheten, Kabyssgatan 4D, 120 30 Stockholm
E-post: dataskydd@ubm.se

Vid myndigheten finns även ett integritetsskyddsråd som fortlöpande utövar insyn i de åtgärder som myndigheten vidtar för att säkerställa integritetsskyddet i verksamheten.

Relaterade lagar och regler