Myndighetssamverkan

Utbetalningsmyndigheten ingår i ett antal myndighetssamarbeten för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

Dataanalys

Initiativet MUR

Utbetalningsmyndigheten är en del av MUR står för Motståndskraft hos utbetalande och rättsvårdande myndigheter, där 25 olika myndigheter deltar i ett arbete mot missbruk och brott i välfärdssystemen.

Syftet med MUR är att förhindra att utbetalningar sker på felaktig grund, och undersöka vad myndigheterna kan göra ytterligare tillsammans inom ramen för de lagar och regler som gäller.

Utbetalningsmyndigheten ingår i den styrgrupp som arbetar med den långsiktiga strategin för samverkan. Övrigt arbete sker i arbetsgrupper som organiseras utifrån olika identifierade behov.

Försäkringskassan inledde MUR i december 2019, och det kompletterar annan befintlig myndighetssamverkan mot brott. De myndigheter som förutom Utbetalningsmyndigheten idag deltar i initiativet MUR är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, CSN, Delegationen mot arbetslivskriminalitet, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Försäkringskassan, Inspektionen för socialförsäkringen, Inspektionen för vård och omsorg, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Skolinspektionen, Skolverket, Socialstyrelsen, Tillväxtverket, Statens servicecenter samt Åklagarmyndigheten.

MUR är en frivillig nätverksorganisation mellan myndigheter som startades för att intensifiera och utveckla arbetet mot välfärdsbrott. MUR ska verka för att utveckla myndigheternas förmåga att förhindra, identifiera och stoppa missbruk och brott mot välfärdssystemen, på kort och lång sikt. MUR ska också värna och stärka legitimiteten och förtroendet för välfärdssystemen.

Satsning mot organiserad brottslighet

Sedan den 1 juni 2024 ingår Utbetalningsmyndigheten i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.

Satsningen inleddes 2009 på uppdrag av regeringen. I satsningen samverkar 13 myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen. Syftet är att gemensamt bekämpa den organiserade brottsligheten genom brottsförebyggande, administrativa och exekutiva åtgärder samt lagföring och återtagande av brottsvinster.

De myndigheter som medverkar i arbetet förutom Utbetalningsmyndigheten är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Syftet med Utbetalningsmyndighetens medverkan är att stärka och förbättra statens gemensamma förmåga att bekämpa välfärdsbrott bl.a. genom ökad kunskap och en bättre bild över kopplingen mellan organiserad brottslighet och välfärdsbrottslighet. Arbetet bedöms kunna stödja myndighetens huvuduppdrag och bidra till att stärka samhällets förutsättningar att minska välfärdsbrott.