Organisation

Utbetalningsmyndigheten är en statlig förvaltningsmyndighet som lyder under Finansdepartementet. Myndigheten leds av en styrelse som är utsedd av regeringen. Generaldirektör Per Eleblad ingår i styrelsen och leder det löpandet arbetet i enlighet med styrelsens direktiv och riktlinjer.

Pengar

Utbetalningsmyndighetens verksamhet är uppdelad i fyra avdelningar och tre staber. Tillsammans arbetar drygt 50 medarbetare för att upptäcka, förhindra och förebygga felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. De flesta har specialistkunskaper inom dataanalys och granskning samt från kontrollverksamhet på andra myndigheter. Här finns bland annat utredningsanalytiker, ingenjörer, säkerhetsspecialister och jurister.

Arbetet sker i nära samarbete med de utbetalande myndigheterna, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och CSN.

Ledningsgruppen

Utbetalningsmyndighetens ledningsgrupp. Från vänster Ola Sten, Jenny Rolling, Filip Kollén, Per Eleblad, Jimmy Everitt, Gabriella Bremberg, Henrik Engström och Andreas Herne.

Styrelsen

Styrelsen är myndighetens ledning och ansvarar inför regeringen bland annat för att verksamheten bedrivs effektivt, enligt gällande rätt, redovisas tillförlitligt och rättvisande samt hushållar väl med statens medel. Regeringen utser styrelsens ledamöter och generaldirektör Per Eleblad ingår i styrelsen.

Styrelsens sammansättning

Lena Erixon, ordförande
Tidigare generaldirektör Trafikverket och Försvarets materielverk.

Per Eleblad, generaldirektör
Tidigare analyschef och ekonomidirektör Försäkringskassan.

Lotta Oscarsson
Säkerhetschef Riksbanken, tidigare bland annat säkerhetschef Pensionsmyndigheten.

Eva Håkansson, vice ordförande
Pensionär, tidigare generaldirektör Ekobrottsmyndigheten och generaldirektör Integritetsskyddsmyndigheten.

Stefan Olowsson
Pensionär, tidigare IT-chef Försäkringskassan.

Erik Janzon
Chefsjurist Skolverket, tidigare bland annat Försäkringskassan, Bolagsverket, Datainspektionen.

Charlotte Karlsson
Vice VD Research Institutes of Sweden.

Integritetsskyddsråd

I organisationen ingår också ett integritetsskyddsråd som ska utöva fortlöpande insyn i de åtgärder som myndigheten vidtar för att säkerställa integritetsskyddet i verksamheten. Ledamöterna i rådet tillsätts av regeringen.

Integritetsskyddsrådets sammansättning

Clara Ahlqvist, ordförande
Rättsavdelningschef Finansinspektionen, Hovrättsassessor Svea Hovrätt.

Charlotte Driving
Chefsrådman i Göteborgs tingsrätt.

Johan Borgström
Chefsrådman i Stockholms tingsrätt.